Regulamin

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu obiektów noclegowych, których lista została zamieszczona na stronie www.apartmentswroclaw.pl Dokonanie rezerwacji obiektu noclegowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między LeoApart Apartments Wroclaw -  a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.

2. Rezerwacja zadatkowana
Rezerwacja obiektu wymaga:

    1.    wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej www.apartmentswroclaw.pl
    2.    wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji na konto bankowe podane na stronie www.apartmentswroclaw.pl lub kartą kredytową
   
3.    zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacona kwota może być wykorzystana przy dokonywaniu kolejnej rezerwacji w przyszłości.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, Klient otrzyma voucher, zawierający wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu, w tym także dane kontaktowe osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze do wynajętego obiektu noclegowego/obiektów noclegowych, oraz dokładny adres biura LeoApart - Apartments Wrocław. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę należności za wynajem osobie wskazanej w voucherze. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

3. Rezerwacja bezzaliczkowa
Wybrane obiekty można zarezerwować bez konieczności wpłaty zaliczki, pod warunkiem, że LeoApart Apartments Wroclaw wyrazi na to zgodę. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty podczas meldowania się w biurze LeoApart Apartments Wrocław. Rezerwacji bezzaliczkowej dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie www.apartmentswroclaw.pl LeoApart - Apartments Wroclaw potwierdzi dokonanie rezerwacji bezzaliczkowej, wysyłając e-mail na adres podany w formularzu.
W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej przez Klienta później niż 15 dni przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty anulacyjnej na konto LeoApart - Apartments Wroclaw w ciągu 7 dni od chwili anulowania rezerwacji. Wysokości opłaty anulacyjnej nalicza się zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba dni przed
planowanym przyjazdem
Opłata anulacyjna
10 dni i wcześniej
0% wartości zamówienia
10 – 7 dni
10% wartości zamówienia
7 – 5 dni
15% wartości zamówienia
5 – 3 dni
20% wartości zamówienia
 2 dni i później
30% wartości zamówienia


Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu rezerwacji Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.

W wybranych okresach specjalnych takich jak długie weekendy, święta lub Sylwester może pojawić się konieczność pobrania zaliczki od klienta pomimo, iż rezerwacja była pierwotnie dokonana ze statusem bezzaliczkowej.

4. Rejestracja
W celu dokonania rezerwacji online należy zarejestrować się w systemie Leoapart. Podczas rejestracji konieczne jest wypełnienie formularze rejestracyjnego oraz podanie danych osobowych i kontaktowych. Dane te mogą być wykorzystywane przez Leoapart w celach marketingowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych i otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wiadomość na adres [email protected]

5. Rezerwacja "last minute"
Rezerwacja "last minute" oznacza rezerwację dokonaną na mniej niż 5 dni od dnia planowanego rozpoczęcia najmu. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty.

6. Umowa najmu
Umowa zawarta pomiędzy LeoApart - Apartments Wroclaw a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu noclegowego. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. LeoApart -Apartments Wroclaw nie  pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu noclegowego, z wyjątkiem, opłaty za ewentualny transfer, wynajmem miejsca parkingowego, lub zamówionych przez Klienta usług dodatkowych.

7. Zakwaterowanie
a. Doba hotelowa trwa od 14:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

b. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym obiekcie noclegowym Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką na ręce osoby wskazanej przez LeoApart - Apartments Wroclaw. 

c. W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez  zgody LeoApart -Apartments Wroclaw.

d. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

e. W obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 500 zł.

f. Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1000 zł.)

g. Lokatorzy zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem obiektu noclegowego, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

h. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Apartments Wroclaw ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

i. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
j. LeoApart - Apartments Wroclaw nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w obiekcie noclegowym. 

k. LeoApart - Apartments Wroclaw zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego obiektu noclegowego, oferując obiekt o takim samym standardzie lub wyższym

8. Zmiany w rezerwacji
Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia wynajmu. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w obiekcie noclegowym. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie LeoApart - Apartments Wroclaw o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. LeoApart - Apartments Wroclaw zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

9. Zmiana cen
LeoApart - Apartments Wroclaw zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

10. Pobyt dziecka
Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować LeoApart - Apartments Wroclaw o takiej okoliczności.

11. Zwierzęta domowe
Apartments Wroclaw dopuszcza pobyt zwierząt w wynajmowanych obiektach noclegowych. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel.

12. Obiekt zastępczy
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, LeoApart - Apartments Wroclaw rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. LeoApart - Apartments Wroclaw ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od LeoApart - Apartments Wroclaw. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

13. Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy LeoApart - Apartments Wroclaw a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LeoApart - Apartments Wroclaw.

 
© 2010 Leoapart | All Rights Reserved | design & development: mediait.pl Znajdziesz nas w Google+